Vrouwencommissie

Vrouwenactiviteiten

Leidsche Rijn kent betrokken zusters die zich bezighielden met fondsenwerving in aanloop naar de bouw van het moskeegebouw. Zo zijn er benefieten op zowel grote als kleine schaal georganiseerd, is er ingezameld op markten en zijn er andere inzamelingsacties gehouden. Elke groep, elk gezin en elk individu heeft een bijdrage geleverd aan het verwezenlijken van het moskeegebouw en is daarmee deelnemer in het grote succes.

Met het openen van het moskeegebouw heeft een groep zusters het initiatief genomen en de ambitie uitgesproken om een volgende stap te zetten in het streven van het bestuur om uit te groeien tot een groter islamitisch centrum waar naast de religieuze kernactiviteiten ook andere algemeen nuttige activiteiten plaatsvinden. Hieruit is de vrouwencommissie voortgekomen die verantwoordelijk is voor het organiseren van allerlei vrouwspecifieke, algemeen nuttige activiteiten.

Doelstellingen

In overleg met het bestuur zijn de volgende doelstellingen voor de vrouwencommissie vastgesteld.

 1. Het bieden van een toegankelijke plek voor ontmoeting en inspiratieplek voor vrouwen en meisjes.
 2. Het zelfbewuster en krachtiger maken van vrouwen en meisjes door middel van educatie, versterken van de identiteit en maatschappelijke betrokkenheid.
 3. Het meedoen en meebeslissen met de gemeenschap.
Taken en verantwoordelijkheden

In overleg met het bestuur zijn de volgende taken en verantwoordelijkheden voor de vrouwencommissie vastgesteld.

 1. Vertegenwoordigen van de achterban
 2. Meedenken met het bestuur
 3. Organiseren van activiteiten voor de achterban
 4. Communiceren met de achterban
 5. Behoeftes inventariseren van de achterban
 6. Betrekken van de gemeenschap
 7. Verantwoorden (richting bestuur én achterban)
Activiteiten

De vrouwencommissie organiseert verschillende activiteiten die geschaard kunnen worden onder één van de categorieën hieronder.

 1. Religieuze activiteiten
 2. Onderwijs
 3. Sociaal-maatschappelijke activiteiten
 4. Recreatieve activiteiten
 5. Facilitaire ondersteuning

Religieuze activiteiten

In dit cluster willen we invulling geven aan een aantal belangrijke waarden zoals het samenwerken en behulpzaam zijn. Allah swt zegt hierover het volgende in de Koran.

“En houdt u allen tezamen vast aan het Touw van Allah en weest niet verdeeld.” {Ali ‘Imran: 103}

Ons hoger doel is het versterken en verbinden van de islamitische gemeenschap op de belangrijkste momenten in het geloof.

Onderwijs

In overleg met het bestuur en de onderwijscommissie is een deel van het vrouwspecifieke onderwijs ondergebracht in de vrouwencommissie. Vanuit de onderwijscommissie wordt het volgende aangeboden.

Arabische les
De Arabische lessen worden in verschillende niveaus aangeboden. Bij inschrijving word je getoetst en wordt het niveau bepaald. De focus bij de Arabische lessen ligt op spreek- luistervaardigheden, grammatica, (begrijpend) lezen en schrijven. Er wordt twee keer per jaar getoetst. De behaalde cijfers worden bijgehouden in een cijferlijst. Bij voldoende resultaat stroom je door naar het volgende niveau.

Recitatie van de Koran
Deze lessen worden zorgvuldig gegeven door ervaren docenten en eisen ook uitermate betrokkenheid van de deelnemers. Tijdens de lessen komt het reciteren en memoriseren alsmede de uitleg (tafseer) van de Koran aan bod.

Op de juiste wijze de Koran memoriseren is iets waar elke moslim naar verlangt. In het centrum worden stap voor stap de rechten aan elke letter van de Koran gegeven en wordt aandacht besteed aan de juiste uitspraak van de Koran.

Ook bij deze lessen vindt regelmatig toetsing plaats.

Jaarplanningen

Het ICCLR werkt met jaarplanningen voor de verschillende categorieën. De jaarplanningen voor het vrouwen onderwijs kunnen hieronder bekeken worden.

Jaarplanning Vrouwen Arabisch 2018-2019, categorie 18 jaar en ouder, klik hier

Jaarplanning Vrouwen Koranles 2018-2019, categorie 18 jaar en ouder, klik hier.


Meidenclub (van 8 t/m 11 jaar en van 12 t/m 16 jaar)

Woensdagmiddag is voor gezelligheid en ontspanning met leeftijdsgenoten. Verschillende activiteiten en thema’s worden aangeboden die aansluiten op het dagelijkse leven.

Weerbaarheidstraining (van 14 t/m 16 jaar)

Iedereen vraagt zich weleens af: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? Bij de weerbaarheidstraining kunnen wij je helpen het antwoord op dit soort vragen te formuleren. Dit doen wij door middel themagerichte bijeenkomsten, voorlichtingen en diverse activiteiten aan te bieden in werkvormen. De jonge meiden worden in hun kracht gezet en empowered in een omgeving waar ze zich veilig en thuis voelen, een rolmodel om zich heen hebben en zichzelf kunnen zijn. Doel is het versterken van de identiteit, het verantwoordelijkheidsgevoel vergroten en het zelfvertrouwen te versterken.

Sociaal-maatschappelijke activiteiten

Vanuit onze religieuze overtuiging en de normen en waarden die we daarin koesteren, hebben wij de ambitie om de kwetsbare groepen binnen de islamitische gemeenschap in Leidsche Rijn in hun kracht te zetten (empoweren).

Mensen die wij helpen zullen met de juiste ondersteuning hun zelfredzaamheid vergroten zodat ze meer regie krijgen over eigen handelen. Dit versterkt de positie van onze gemeenschap binnen de bredere maatschappij.

Recreatieve activiteiten

Op dit moment vinden er losse ontmoetingsactiviteiten op kleinschalig niveau plaats en is het vaak gebonden aan verschillende gebieden in Leidsche Rijn. Met het opzetten van activiteiten in het centrum willen we een breed aanbod op een plek in de wijk aan te bieden. Een bijkomend effect is dat we er naar streven dat de ontmoetingsactiviteiten vrouwen uit de verschillende wijken bij elkaar brengen en het totale netwerk zich verbreedt. Men leert elkaar kennen. De ontmoetingsactiviteiten zullen toegankelijker gemaakt worden door middel van een laagdrempelig karakter en de activiteiten zullen ook een verbindend karakter hebben voor alle vrouwen uit Leidsche Rijn.

De ontmoetingsactiviteiten zijn gericht op alle vrouwen vanaf 15 jaar die behoefte hebben aan een ontmoeting met elkaar. Het uitgangspunt is om de doelgroep te activeren en samen te brengen zodat de volgende uitgangspunten gehaald kunnen worden.

 • Verveling tegengaan
 • Zich nuttig voelen
 • Opzetten van eigen netwerken
 • Zelfbeeld versterken
 • Afwisselen van leefomgeving
 • Zinvolle dagbesteding vinden

Facilitaire ondersteuning

Ons streven is het schoon en hygiënisch houden van het moskeegebouw door inzet van betrokken vrijwilligers.

Reinheid neemt een belangrijke positie in binnen de islam. Dit vraagt om een verantwoordelijkheidsgevoel van ieder lid van de islamitische samenleving om een eenmaal gegeven en geaccepteerde taak met de goede intentie, inzet en motivatie uit te voeren. Elk werk heeft zijn bijzondere eisen. Bij het verrichten ervan zijn eigenschappen als eerlijkheid, oprechtheid, gemotiveerdheid, bevoegdheid en het serieus nemen, zelfs van werk dat we soms ‘beneden onze stand’ achten, van het grootste belang. In de Koran worden al deze eigenschappen samen ‘amaanah’ genoemd: verantwoordelijkheidsgevoel. De Profeet vzmh heeft het volgende gezegd.

“Als de ‘amaanah’ verdwijnt, verschijnt de ‘Qiyaamah’ (de Dag der Opstanding).”

Wij vinden dat reinheid van samenleving begint bij onszelf. Er is een voortdurende wisselwerking tussen individu en samenleving en een islamitische gemeenschap. Elke moslim maakt deel uit van een groter geheel en ondergaat een persoonlijk en uniek proces van ontwikkeling. Ontegenzeggelijk beïnvloeden we elkaar. Het kan zijn dat ons slechte gedrag en onze egoïstische levenshouding een hele groep naar beneden haalt, het kan ook zijn dat onze goede intentie en onbaatzuchtige dienstverlening aan de islam een hele groep vooruithelpt.

Reinheid van omgeving wil in de eerste plaats zeggen: het schoonhouden van onze directe omgeving. Het houdt in dat wij een ecologisch bewustzijn dienen te ontwikkelen en moeten nadenken over de taak en verantwoordelijkheid van een moslim ten opzichte van zijn omgeving en het milieu. Hopelijk ondergaan we de inspirerende uitwerking van de woorden van de Profeet vzmh, die het volgende heeft gezegd.

“Reinigt zoveel als u in staat bent te reinigen. Allah swt heeft de islam gesticht op reinheid, en alleen zij die zich reinigen gaan het Paradijs binnen.”

Dit willen wij overbrengen door mensen te verbinden en een bewustzijn te creëren wat ons insha’Allah als gemeenschap vooruit zal brengen. Hoe nobel is het om Allah’s huis rein te houden.

Inschrijven

Benieuwd naar de activiteiten, lessen of cursussen voor vrouwen? Klik op onderstaande button en zie wat er op dit moment beschikbaar is.